Facebook Page: Blu Cambodia Search:
Water saving device
CODE:2678

US $3

កំសៀវទឹកអគ្គិសនី KHF1203-1.0L
CODE:2397

US $8

កំសៀវទឹកអគ្គិសនី KM 30S- 3L
CODE:2510

US $12

កំសៀវទឹកអគ្គិសនី KM 30S- 3L ថ្មី
CODE:3286

US $12

កំសៀវទឹកអគ្គិសនី KM1519-1.5L
CODE:2240

US $9

កំសៀវទឹកអគ្គិសនី KM1819-1.8L
CODE:2239

US $10

កំសៀវទឹកអគ្គិសនី KM1899-1.8L
CODE:2236

US $10

ក្បាលរុំម៉ានេ
CODE:2668

US $2.5

ក្បាលរុំម៉ានេចំរោះ
CODE:2667

US $9

ច្រោះទឹក 15L
CODE:2022

US $17

ច្រោះទឹក 17L
CODE:2023

US $19

ច្រោះទឹក 23L
CODE:2024

US $21

ឆុងតែ
CODE:2159

US $5

ដបទឹក 400ml
CODE:2627

US $5

ដុំវែង
CODE:2656

US $2.5

ដុំស
CODE:2655

US $2.5

ដុំសំប៉ែត
CODE:2657

US $2.5

បំពង់ទឹកក្ដៅ 1.6L
CODE:2137

US $11

បំពង់ទឹកក្ដៅ 1.9L
CODE:2055

US $12

បំពង់ទឹកក្ដៅ 2L
CODE:2138

US $12

បំពង់ទឹកក្ដៅ​ 3.2L
CODE:2140

US $12

បំពង់ទឹកក្ដៅអគ្គិសនី KM-25A
CODE:2187

US $25

បំពង់ទឹកក្ដៅអគ្គិសនី KM-32A
CODE:2455

US $28

បំពង់ទឹកក្ដៅអគ្គិសនី KM-35A
CODE:2188

US $25

បំពង់ទឹកក្ដៅអគ្គិសនី KM-42A
CODE:2456

US $32

បំពង់ទឹកក្ដៅអគ្គិសនី KM-52A
CODE:2457

US $35

ម៉ាស៊ីនឆុងការហ្វេរ
CODE:2557

US $19

ម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេរ​​ 1.8L
CODE:3200

US $25